Phương pháp kế toán tính giá thành sản xuất

TPA Service Accounting

Kế toán giá thành sản xuất là việc hạch toán các loại chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra ở bất cứ thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Kế toán giá thành sản xuất có những đặc điểm riêng mà người làm kế toán cần phải đặc biệt lưu ý.

accounting
Phương pháp kế toán tính giá thành sản xuất

Kế toán giá thành sản xuất là gì?

Kếtoán giá thành sản xuấtcó mối liên quan chặt chẽ với kế toán chi phí. Do đó ta có thể hiểu về kế toán chí phí và kế toán giá thành sản xuất:

 • Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá.
 • Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau.

Trình tự kế toán giá thành sản xuất bao gồm:

 • Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng
 • Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành sản xuất kinhh doanh phụ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ.
 • Bước 3: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng có liên quan.
 • Bước 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
  Công việc của một kế toán trưởng

Các phương pháp kế toán tính giá thành sản xuất:

Các Doanh nghiệp thường áp dụng các phương pháp tính trong kế toán giá thành tùy theo từng loại hình công ty và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp đó. Thông thường, trong kế toán giá thành sản xuất, có các phương pháp tính giá thành cơ bản sau:

1. Phương pháp trực tiếp:

 • Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.
 • Giá thành sản phẩm hoàn thành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

2. Phương pháp tổng cộng chi phí:

 • Phương pháp này áp dụng trong kế toán giá thành sản xuất của những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.
 • Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

3. Phương pháp hệ số:

Những Doanh nghiệp mà trong một chu kỳ sản xuất cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm ta sử dụng phương pháp hệ số

 • Giá thành đơn vị sản phẩm từng loại = Giá thành đơn vị sản phẩm gốc x Hệ số quy đổi từng loại
 • Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm =  Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ+ Tổng CP phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
  Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

4. Phương pháp tỉ lệ chi phí:

 • Theo phương pháp này, căn cứ vào tỉ lệ chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch, Kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại
 • Giá thành Thực tế từng loại sản phẩm = Giá thành kế hoạch (Định mức) x Tỷ lệ chi phí

5. Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

Theo phương pháp này, giá thành được tính như sau:

 • Tổng giá thành sản phẩm chính = Giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí phát sinh trong kỳ- Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính- Giá trị sản phẩm Chính dở dang cuối kỳ

6. Phương pháp liên hợp:

 • Áp dụng kết hợp nhiều phương pháp để tính giá thành sản phẩm.
 • Tùy theo mỗi doanh nghiệp mà sử dụng  những phương pháp kế toán giá thành thích hợp. Là một kế toán viên, bạn nên xem xét ở Doanh nghiệp mình có những đặc điểm gì để lựa chọn phương pháp phù hợp

You cannot copy content of this page