Ngày 31/12/2013 là HẠN CHÓT nộp một số mẫu sau

thue
thue doanh nghiep
Ngày 31/12/2013 là HẠN CHÓT nộp một số mẫu sau:
– Nộp mẫu 06/GTGT chọn phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp hay khấu trừ.
– Nộp mẫu 08/GTGT để đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế:
– Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho năm 2013: (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) đăng ký trước 31/12/2013 sẻ được giảm trừ từ thời điểm phát sinh năm 2013. VD: có em bé sinh 09/2013 thì đăng ký trước 31/12/2013 sẻ được giảm trừ từ 09/2013. Nếu 01/01/2014 đăng ký thì không được giảm năm 2013.
  Cập nhật chính sách thuế môn bài năm 2013

You cannot copy content of this page