Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

report

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               ——————————

    Mẫu số: BC21/AC

 (Ban hành kèm theo Thông tư

   số 153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

                                                  ………, ngày………tháng………năm 20……

 

       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

 

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:……………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Hồi       giờ……..ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

S

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

      Số lượng

Liên hóa

đơn

                        Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      AA/11T         Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)
                Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ
                 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:

– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

– Lưu.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

  Cập nhật chính sách thuế môn bài năm 2013

You cannot copy content of this page