Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 

thue doanh nghiep

Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 

Trình tự thực hiện + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế i Trường hợp kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế ii Trường hợp kê khai theo lần phát sinh thu nhập của người kinh doanh không thường xuyền thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Lệ phí:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Đảm bảo đầy đủ các giấy tờ cần có theo thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007
  Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

You cannot copy content of this page