Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

gia han nop thue tien mon bai

Nguyên tắc khai bổ sung thuế GTGT

– Khi lập hồ sơ khai bổ sung, NNT lập tờ khai thuế mới theo số liệu đã được điều chỉnh. Căn cứ vào các chỉ tiêu liên quan đến việc tính toán ra số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ trên tờ khai là căn cứ để lập bản giải trình 01/KHBS. Các chỉ tiêu khai trên 01/KHBS bao gồm:

+ Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .

+ Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

+ Chỉ tiêu [31]  Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%

+ Chỉ tiêu [33] Thuế GTGT của HHDV bán  ra chịu thuế suất 10%

+ Chỉ tiêu [42]  Thuế GTGT đề nghị hoàn.

– Chỉ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong trường hợp só sự thay đổi về số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ. Trường hợp chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu không làm thay đổi số thuế phải nộp  (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

– Trường hợp khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp thì NNT không phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng lập hồ sơ khai bổ sung.

  Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

– Trường hợp khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ thì NNT ngoài việc khai bổ sung thì phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng  lập hồ sơ khai bổ sung.

gia han nop thue tien mon bai
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt

 Thời gian lập hồ sơ khai bổ sung

NNT có thể lập hồ sơ khai bổ sung vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của NNT. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi số thuế hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ, phải điều chỉnh số liệu tăng giảm vào tờ khai của tháng lập hồ sơ thì có thể nộp hồ sơ khai bổ sung cùng với hồ sơ khai của tháng.

Hồ sơ khai bổ sung thuế GTGT bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của kỳ kê khai thuế cần điều chỉnh với đầy đủ các chỉ tiêu theo số đã điều chỉnh.

– Bản giải trình bổ sung mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính .

– Tài liệu giải thích cho bản giải trình khai bổ sung.


You cannot copy content of this page