Cập nhật chính sách thuế môn bài năm 2013

3115 1

Cập nhật chính sách thuế môn bài năm 2013 theo công văn số 4367/TCT-CS ngày 06/12/2012 của Tổng  cục Thuế

 Chính sách thuế Môn bài năm 2013 được thực hiện như sau:

1. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh nộp thuế Môn bài của năm 2013 theo 6 bậc:

                                                                                                                 Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000           1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000              750.000

3

Trên   750.000  đến 1.000.000              500.000

4

Trên   500.000  đến    750.000              300.000

5

Trên   300.000  đến    500.000              100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn    300.000                50.000

Riêng đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2013 thì Cục Thuế căn cứ vào quy định về thuế Môn bài và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc Môn bài năm 2013 cho phù hợp.

2. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…) căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, thực hiện nộp thuế Môn bài theo 4 mức thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

– Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

– Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

– Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

– Bậc 4

Dưới  2 tỷ

1.000.000

  Nhân viên kế toán xây dựng phải làm những gì? Mô tả công việc của một nhân viên kế toán xây dựng

 

– Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.

+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.

+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.

Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp.”

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế Môn bài của năm 2013: Chậm nhất là ngày 30/1/2013.

      * Những lưu ý khi thực hiện kê khai nộp thuế môn bài năm 2013 như sau:

– Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh trong năm 2013 nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế Môn bài trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm 2013 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

  Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

+ Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm 2013 thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

+ Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm 2013 không có sự thay đổi so với năm 2012 thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài.

– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế Môn bài phải nộp của năm 2013 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài năm 2013 theo Mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính). Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.


You cannot copy content of this page