Cách tính thuế xuất nhập khẩu

nhieu hang hoa duoc mien thue nhap khau

Căn cứ tính thuế xuất khẩu nhập khẩu:

  • Số lượng từng mặt hàng ghi trong tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Giá tính thuế;
  • Thuế suất của mặt hàng.
xuat nhap khau hang hoa scaled
Cách tính thuế xuất nhập khẩu

Cơ sở định giá cách tính thuế xuất nhập khẩu:

  • Đối với hàng xuất khẩu, là giá bán tại cửa khẩu xuất, theo hợp đồng;
  • Đối với hàng nhập khẩu, là giá mua tại cửa khẩu nhập, kể cả phí vận tải, phí bảo hiểm, theo hợp đồng. Trong trường hợp hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức khác hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp so với giá mua, bán thực tế tại cửa khẩu thì giá tính thuế là giá do Hội đồng bộ trưởng quy định;
  • Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá mua vào do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu – Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế

Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, kể cả hàng hoá từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước, đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  Cách tính tiền trợ cấp thai sản năm 2013

Hàng hoá trong các trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, sau khi làm đầy đủ thủ tục hải quan:

  • Hàng vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua biên giới Việt Nam;
  • Hàng chuyển khẩu;
  • Hàng viện trợ nhân đạo.

Tổ chức, cá nhân có hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế (dưới đây gọi chung là đối tượng nộp thuế), khi xuất khẩu, nhập khẩu đều phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo điều ước quốc tế


You cannot copy content of this page