Quy trình thực hiên dịch vụ kế toán thuế

ke toan thue

Quy trình thực hiên dịch vụ kế toán thuế:

ke toan thue
Dịch vụ kế toán thuế

I.CÔNG VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

1.Nhận chứng từ

– Khi đã thống nhất hợp tác nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ kế toán thuế sẽ xuống Doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần cố định  trong tháng để đến  lấy chứng từ ( phô tô hoặc gốc) về làm.

2.Thực hiện công việc kê khai thuếGTGT

– Lập tờ khai thuế

– Nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định ( hết hạn ngày 20 hàng tháng)

3. Lập sổ sách kế toán

– Cập nhật chứng từ, lập tất cả các loại sổ sách theo quy định của luật kế toán:

+ Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi

+ Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả

+ Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định

+ Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.

+ Lập sổ cái các tài khoản

+ Lập sổ nhật ký chung

–         Trong quá trình thực hiện sổ sách sẽ kết hợp cùng Doanh nghiệp để cân đối xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi lỗ. Đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

  Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

–         Kẹp, lưu chứng từ kế toán và chứng từ gốc theo quy định.

–         Lập và báo cáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến Doanh nghiệp.

–    Giao dịch giải trình các thắc mắc khi cơ quan thuế yêu cầu.

II. CÔNG VIỆC LÀM  HÀNG QUÝ

1.     Lập báo cáo tạm quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp

–         Trên cơ sở sổ sách hang tháng đã hoàn thành kịp thời và có sự cân đối với kế hoạch của Doanh nghiệp, sẽ lập báo cáo tạm quyết toán thuế TNDN và nộp lên cơ quan thuế.

2.     Hoàn thiện toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho Doanh nghiệp

III. CÔNG VIỆC CUỐI NĂM TÀI CHÍNH.

1.       Lập quyết toán thuế TNDN

2.       Lập báo cáo tài chính


You cannot copy content of this page