Tài khoản kế toán

accounting

Câu hỏi: Tài khoản kế toán là gì ?
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1. Định nghĩa: Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

Theo quyết định 48/BTC gồm có 51 Tài khoản cấp 1 bà 62 tài khoản cấp , 5 tài khoản ngoài bảng

Theo quyết định 15/BTC gồm có 68 tài khoản cấp1 và 122 TK cấp 2, 6 tài khoản ngoài bảng.

  Hồ sơ khai bổ sung thuế bao gồm những gì theo quy định mới nhất năm 2013

You cannot copy content of this page