Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

thue

 

1. Thuế môn bài đi vi Doanh nghip

 

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ đồng 1.000.000

2. Thuế môn bài đối với Hộ kinh doanh cá thể

 

 

Bậc thuế môn bài

Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000          1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000             750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000             500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000             300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000            100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000              50.000
  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán 

You cannot copy content of this page