Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả các khoản vay lãi như Trả lãi vay định kỳ; Trả lãi vay trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng đi vay

Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả mới nhất.

Trên thực tế, các Doanh nghiệp sẽ có hoạt động đi vay để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khi đi vay, Doanh nghiệp sẽ phải trả lãi khi đi vay.

Tùy vào tình hình cụ thể mà Doanh nghiệp có thể trả lãi vay theo 3 trường hợp: Trả lãi vay định kỳ; Trả lãi vay trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng đi vay.

Đối với trường hợp hạch toán chi phí lãi vay phải trả định kỳ.

Định kỳ Doanh nghiệp tiến hành trả lãi vay, kế toán hạch toán:

Nợ TK 635: Chi phí lãi vay phải trả

Có TK 335: Chi phí lãi vay phải trả.

Khi phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay, hạch toán:

Nợ TK 635: Chi phí phải trả

Có các TK 111, 112: Chi phí phải trả.

Đối với trường hợp hạch toán chi phí lãi vay phải trả trước cho nhiều kỳ.

Khi Doanh nghiệp trả trước lãi vay cho nhiều kỳ, kế toán hạch toán như sau:

– Khi thực trả lãi, hạch toán:

Nợ TK 242: Chi phí lãi vay trả trước

Có các TK 111, 112: Chi phí lãi vay trả trước.

– Kế toán tiến hành phân bổ dần lãi vay vào chi phí, hạch toán:

Nợ TK 635: Chi phí lãi vay phải trả

Có TK 242: Chi phí lãi vay phải trả.

Đối với trường hợp hạch toán chi phí lãi vay trả sau khi kết thúc hợp đồng đi vay.

Khi Doanh nghiệp trả lãi vay vào thời điểm sau khi kết thúc hợp đồng, kế toán hạch toán như sau:

– Định kỳ, kế toán tiến hành trích trước lãi vay vào chi phí, hạch toán:

Nợ TK 635: Chi phí lãi vay phải trả

Có TK 335: Chi phí lãi vay phải trả.

– Tiến hành chi trả lãi vay khi hợp đồng vay kết thúc, hạch toán:

Nợ TK 335: Chi phí lãi vay phải trả

Có các TK 111, 112: Chi phí lãi vay phải trả.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn