Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 mới nhất

 Những lưu ý đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

- Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì phải áp dụng đúng với mức lương tối thiểu vùng của địa bàn đó.
- Áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở vùng có mức lương tối thiểu vùng cao hơn đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau.
- Các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh được đặt trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì ở mỗi chi nhánh áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng ở vùng đặt chi nhánh đó.
- Áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại vùng trước đó khi doanh nghiệp nằm trên địa bàn có sự chia tách mà Chính Phủ chưa kịp thời ra quy định.
- Với những địa bàn được thành lập mới từ những vùng có nhiều mức lương tối thiểu vùng khác nhau, khi doanh nghiệp đặt trên địa bàn đó thì phải lấy theo mức lương tối thiểu vùng ở vùng có mức cao nhất trong các địa bàn gộp đó.
- Đối với việc làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, ngày lễ, ngày tết, các phụ cấp độc hại...thì doanh nghiệp không được phép xóa bỏ hay cắt giảm tiền lương tiền công, tiền phụ cập với việc làm thêm này khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2015.
- Vẫn như mức lương tối thiểu vùng năm 2014, 2015 thì năm nay đối với các lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở nên thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các đối tượng này phải được nhân thêm 7%.
 
Cụ thể mức lương tối thiểu với lao động đã qua đào tạo cụ thể như sau:
 
- Vùng I: 3.100.000 + 3.100.00 x 7% =  3.317.000 đồng/tháng
- Vùng II: 2.750.000 +2.750.00 x 7% = 2.942.500 đồng/tháng
- Vùng III: 2.400.000 + 2.400.00 x 7% = 2.568.000 đồng/tháng
- Vùng IV: 2.150.000 + 2.150.00 x 7% = 2.300.500 đồng/tháng
 
Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Thực tế thì việc trả lương sẽ theo sự thỏa thuận giữa người lao động với chủ doanh nghiệp và thường sẽ cao hơn so với mức lương tối thiểu này. Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ là căn cứ để các doanh nghiệp đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong năm 2016.
 
 Mức lương tối thiểu vùng trong năm 2016 cụ thể như sau:
- Vùng I:                3.500.000 đồng/tháng
- Vùng II:              3.100.000 đồng/tháng
- Vùng III:            2.700.000 đồng/tháng
- Vùng IV:             2.400.000 đồng/tháng
Mức lương tối thiểu vùng trong năm 2015:
- Vùng I:                3.100.000 đồng/tháng
- Vùng II:              2.750.000 đồng/tháng
- Vùng III:            2.400.000 đồng/tháng
- Vùng IV:             2.150.000 đồng/tháng
 
So với mức lương tối thiểu vùng năm 2014 thì năm 2015 mức lương tối thiểu vùng được tăng thêm từ 250.000đ đến 400.000đ trên 1 tháng với từng vùng khác nhau.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán hãy tham khảo ngay khóa: học kế toán thực hành

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn