Hạch toán giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá

            a)  Xuất để sản xuất kinh doanh

                        Nợ TK 154 (QĐ48)

                        Nợ TK 642 (Xuất ra dùng)

                        Nợ TK 241 

                             Có TK 152, 153

            b)  Xuất mang đi góp vốn liên doanh

                        Nợ TK 221, 128

                             Có TK 152, 156

            c)  Xuất thuê ngoài gia công

                        Nợ TK 154

                              Có TK 152, 156

            d)  Xuất dùng nội bộ

            -  Sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm hàng hoá dịch vụ do cơ sở sản xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở và thực hiện kê khai thuế GTGT bình thường.

            -  Nếu sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tính theo phương pháp khấu trừ.

            e)  Giảm do một số nguyên nhân khác

            Thiếu do kiểm kê     Nợ TK 1388

            Thiếu do                    Nợ TK 632

                                                     Có TK 152, 156, 153

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn