Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng  bất động sản sản ngoại tỉnh được quy định như thế nào ?

Tại khoản 6,  Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này ) như sau:

a. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt,  bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản là tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành theo Thông tư này.

c. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d. Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn