CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dưới đây kế toán hà nội sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính cuối năm, và mô tả chi tiết các công việc kế toán cuối kỳ để kế toán nắm bắt trước và chuẩn bị thật tốt cho kỳ báo cáo tài chính năm 2014

báo cáo tài chính cuối kỳ

I. Công tác kế toán cuối kỳ:

 Nội dung và nguyên tắc:

Các nguyên tắc:

Hoàn tất việc ghi chép

Điều chỉnh số liệu kế toán

Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ

 Xử lý các khoản chênh lệch giá tài sản, chênh lệch tỷ giá ...

 Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính theo định kỳ

 Kế toán kết quả kiểm kê

Cuối kỳ sau khi kiểm kê thường xảy ra các hiện tượng thừa thiếu tài sản

Ghi nhận kết quả kiểm kê:

 Phản ánh giá trị TS thiếu tại kho:

Nợ 632, 138

            Có TK lq: 152,153,155,156

 Phản ánh giá trị TS thừa tại kho:

Nợ TK lq: 152,153,155,156: giá trị TS thừa

            Có 632: gía trị thừa trong định mức

            Có 338 (3381): Giá trị thừa ko rõ nguyên nhân

   Số tiền thừa ko rõ nguyên nhân:

Nợ 111,112

            Có 3381:ghi tăng giá trị thừa chờ xử lý

    Số tiền thiếu ko rõ nguyên nhân:

Nợ 138:

            Có 111, 112

 Ghi nhận KQ xử lý TS, tiền thừa, thiếu:

    Nợ 138, 334, 632, 811, 415

              Có 138

   Khi xử lý số thừa:             

 Nợ 338 (3381)

            Có 632, 411, 711, 421…

 Ghi nhận KQ xử lý khoản chênh lệch:

 Ghi tăng nguồn vốn KD (nếu chênh lệch tăng):

Nợ 412:

            Có 411

 Ghi giảm nguồn vốn KD (nếu chênh lệch giảm)

Nợ 411

            Có 412

 Chênh lệch tăng tỷ giá ghi:

Nợ 413

            Có 515

 Nếu QĐ tăng chi phí cho HĐ tài chính:

Nợ 635

            Có 413

 Kế toán các tài khoản ngoại bảng

TK ngoại bảng Phản ánh những tài sản tạm thời để ở doanh nghiệp nhưng ko thuộc quyền sở hữu của DN hay phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh của các tài khoản trong bảng cân đối kế toán nhưng cần theo dõi

Các TK loại này đều được ghi đơn với cấu trúc chung:

Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ tăng

Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ giảm

Dư nợ: Phản ánh giá trị hiện còn

II. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo tài chính:

 Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 –DN) gồm hai phần: TS và nguồn vốn:

 Báo cáo kết quả HĐ KD, mẫu số B02 - DN

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu 03 –DN): Phản ánh việc hình thành và SD lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo.

 Thuyết minh báo cáo tài chính

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn