Khi làm công việc kế toán trên Excel đòi hỏi người làm kế toán cần thao tác đầy đủ các kỹ năng trong đó việc sử dụng thành thạo các phím tắt trong excel sẽ giúp bạn xử lý nhanh công việc kế toán

các phím tắt trong excel và kế toán

Nếu có điều kiện học kế toán excel để đi làm thì chắc chắn không thể không tìm hiểu về các phím tắt này. Công ty kế toán Hà Nội xin được giới thiệu các phím tắt thường dùng trong excel áp dụng trong công việc kế toán bao gồm 35 phím tắt dưới đây:

-Nhóm phím tắt thao tác với Ô, Dòng, Cột trong Excel:

F2        Sửa nội dung trong ô

Ctrl + Spacebar         Chèn cột

Shift + Spacebar       Chèn dòng

Shift + F11               Chèn một trang bảng tính mới

Ctrl + 0                      Ẩn các cột hiện tại.

Ctrl + Shift + 0          Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

 

Nhóm phím tắt thao tác với Sheet trong Excel:

Ctrl + Tab, Ctrl + F6            Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở

Ctrl + Page Up                     Chuyển sang sheet trước

Ctrl + Page Down                 Chuyển sang sheet kế tiếp

Ctrl + 0                                 Ẩn các cột hiện tại.

Ctrl + Shift + 0                     Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Ctrl + F2                             Xem trước khi in

 

Nhóm các phím tắt định dạng trong Excel:

Ctrl + B  Định dạng In đậm

Ctrl + I  Định dạng In nghiêng

Ctrl + U  Định dạng gạch chân

Ctrl + 1  Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

 

Nhóm phím tắt Di chuyển trong Excel:

Ctrl + Mũi tên     Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home       Về ô đầu Worksheet (A1)

Ctrl + End            Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home             Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End     Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

 

Nhóm phím tắt cơ bản trong Excel:

Ctrl + A        Chọn toàn bộ bảng tính trong

Ctrl + C          Sao chép (Copy)

Ctrl + V          Dán (Paste)

Ctrl + F           Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H          Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế

Ctrl + N          Tạo mới một bảng tính trắng

Ctrl + P           Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + S           Lưu bảng tính

Ctrl + X          Cắt một nội dung đã chọn

Ctrl + Z          Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó

Ctrl + Y           Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl + *           Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + F4        Đóng bảng tính

Alt + F4          Thoát Excel

Xem thêm: Các hàm excel thường dùng trong kế toán tiền lương

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn