Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2013

Tổng cục thuế mới ban hành luật mới nhất về cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 1/7/2013 cho các cá nhân có thu nhập trên 9 triệu đồng

cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013

Sau đây công ty kế toán hà nội xin hướng dẫn cách bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013:

Thuế TNCN phải nộp     =    Thu nhập tính thuế           X         Thuế suất

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

- Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành,  nghề phải tham  gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

- Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng)

- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

 

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế