Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số

         153/2010/TT-BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)


 

   Mẫu: BK01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

   số 153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: .................................................................................................

2. Mã số thuế: ...................................................................................................................

3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: ...............................................................................

 

STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

 
 

1

Hoá đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/11T

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày………tháng………năm………

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

Công ty kế toán hà nội - Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Liên hệ tham gia khóa học Ms Nhung: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn