Thủ tục mua hoá đơn lần đầu 2013 đối với tổ chức kinh doanh 

Trình tự thực hiện

Cơ sở kinh doanh là tổ chức sau khi đăng ký thuế, nếu có