Bài tập kế toán tài chính 1 phần kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng trước

YÊU CẦU : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

BÀI TẬP 3 :

Tại Công ty HƯNG PHÁT hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  có tài liệu kế toán ( Đơn vị tính  : Đồng ).

1.      Rút tiền gởi ngân hàng về quỹ tiền mặt : 100.000.000.

2.      Khách hàng X  trả nợ cho doanh nghiệp bằng  tiền mặt  62.000.000 , tiền gởi ngân hàng : 38.000.000.

3.      Mua vật liệu về nhập kho thanh bằng tiền mặt là 33.000.000 trong đó thuế GTGT là 10%.

4.      Mua chứng khoán ngắn hạn bằng tiền gởi ngân hàng có mệnh giá là 15.000.000 .Chi phí môi giới chi bằng tiền mặt 400.000.

5.      Mua một tài sản cố định hữu hình có giá mua chưa thuế là 40.000.000 ,thuế GTGT là 10% thanh toán bằng chuyển khoản .Chi phí vận chuyển ,bốc dở chi bằng tiền mặt là 1.100.000 trong đó thuế GTGT là 10% .Cho biết TSCĐ trên được đầu tư bằng  quỹ đầu tư phát triển.

6.      Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi mua văn phòng phẩm : 1.000.000.

7.      Nhận khoản tiền ký quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt là 10.000.000.

8.      Thu tiền bán sản phẩm theo giá bán là 22.000.000 trong đó thuế GTGT là 10% bằng tiền mặt.

9.      Chi phí điện ,nước , điện thoại thanh toán bằng TGNH theo giá thanh toán là 21.000.000 trong đó thuế GTGT là 1.000.000 phân bổ cho quản lý phân xưởng  60% , bán hàng 10% , quản lý doanh nghiệp 30%.

10.  Thu tiền bán tài sản cố định hữu hình không cần dùng bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 4.400.000 trong đó thuế GTGT là 10%.

11.  Mua chứng khoán dài hạn có mệnh giá : 40.000.000 thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng .Chi phí môi giới chi bằng tiền mặt là 500.000.

12.  Bán chứng khoán ngắn hạn bằng tiền mặt là 12.000.000 cho biết gía gốc của chứng khoán là 11.000.000.

13.  Thu bồi thường ông D do thu hồi các khoản phải thu khác bằng tiền mặt là 4.000.000.

14.  Nộp thuế xuất khẩu bằng tiền gởi ngân hàng là 10.000.000.

15.  Chi tiền mặt thanh toán lương cho người lao động : 16.000.000.

16.  Rút tiền gởi ngân hàng ứng trước cho công K để mua vật liệu là 20.000.000.

17.  Thu lãi tiền gởi ngân hàng bằng tiền gởi ngân hàng : 2.000.000.

18.  Công ty Q  ứng trước tiền mua sản phẩm bằng tiền mặt là 15.000.000.

19.  Vay ngắn hạn chuyển vào tài khoản tiền gởi ngân hàng : 30.000.000.

20.  Chi bồi thường cho công ty P do vi phạm hợp đồng bằng tiền mặt là  : 4.000.000.

21.  Chi tiền mặt giảm giá cho khách do hàng sai qui cách là 2.200.000 trong đó thuế GTGT là 10%.

22.  Rút TGNH  trả nợ dài hạn đến hạn trả : 150.000.000.

23.  Ký hợp đồng thuê một căn nhà để làm cửa hàng giới thiệu sản phẩm ,giá thuê 2.000.000 /tháng ,thuế GTGT 10% .Doanh nghiệp chi tiền mặt thanh toán  một năm tiền thuê nhà đồng thời ký quỹ 03 tháng tiền thuê nhà .

24.  Chi quảng cáo sản phẩm thanh toán bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 6.600.000 trong đó thuế GTGT là 10%.

25.  Trả lãi vay ngân hàng bằng tiền gởi ngân hàng : 8.000.000.

26.  Trả lại tiền ký quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt là 5.000.000.

Công ty kế toán hà nội

Dạy học thực hành kế toán thực tế tốt nhất hà nội

Ms Nhung: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn