Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN

 Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 

I. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

 

1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1.1. Khái niệm bán hàng 

1.2. Khái niệm kết quả bán hàng

 

2. Vai trò của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng

 

3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

 

II. Nội dung của báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

 

1. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.1. Phương thức bán buôn

1.2. Phương thức bán lẻ

1.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi

1.4. Phương thức bán hàng trả góp

 

2. Các phương thức thanh toán

 

3. Kế toán doanh thu bán hàng

3.1. Khái niệm về doanh thu bán hàng

3.2. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng

3.3. Doanh thu bán hàng thuần

3.4. Chứng từ kế toán sử dụng

3.5. Tài khoản sử dụng

3.6.Trình tự kế toán bán hàng trong các phương thức bán hàng

3.6.1) Phương thức bán hàng trực tiếp

3.6.2) Phương thức bán hàng đổi hàng

3.6.3) Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi

3.6.4) Phương thức bán hàng trả góp

3.7. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu

 

4. Kế toán giá vốn hàng bán

4.1. Khái niệm giá vốn hàng bán

4.2. Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán

4.3. Tài khoản kế toán sử dụng

4.4. Chứng từ kế toán sử dụng

4.5. Phương pháp hạch toán

 

5. Kế toán kết quả bán hàng

 5.1. Kế toán chi phí bán hàng

5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6. Kế toán xác định kết quả bán hàng

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HÀ TÂY

 

I. Tổng quan về Chi nhánh VBĐQ Hà Tây

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

4. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán

4.1. Tổ chức bộ máy kế toán

4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

4.3. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán

5. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Chi nhánh đã đạt được

 

II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh VBĐQ Hà Tây

1. Kế toán bán hàng

1.1. Nội dung doanh thu bán hàng

1.2. Chứng từ kế toán sử dụng

1.3. Sổ sách kế toán sử dụng

1.4. Các tài khoản kế toán sử dụng

1.5. Tổ chức công tác kế toán bán hàng

 

2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.1 Tài khoản sử dụng

2.2  Sổ sách kế toán sử dụng

2.3. Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất bán

 2.4. Trình tự kế toán bán hàng

 

3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

3.1. Kế toán chi phí bán hàng

3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 

4. Kế toán xác định kết quả bán hàng

4.1. Phương pháp xác định kết quả bán hàng

4.2. Tài khoản kế toán sử dụng

4.3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng của Chi nhánh

 

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VBĐQ HÀ TÂY

 

I. Nhận xét chung về công tác kế toán  bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh 

 

1. Ưu điểm.

 

2. Nhược điểm 

 

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh

1. Về kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

2. Về hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Về việc ghi nhận chi phí mua hàng 

4. Kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

5. Về kế toán giá vốn hàng bán

6. Chi nhánh tham gia mua – bán các hợp đồng lựa chọn

Link download: Tải tại đây

Nếu bạn có nhu cầu tìm công ty nhận thực tập kế toán hãy đến với

Trung tâm kế toán hà nội

Hotline: 0988 043 053

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn