Phương pháp kế toán tính giá thành sản xuất

khoahocketoan xin chia sẻ với các bạn phương pháp kế toán tính giá thành

Kế toán giá thành sản xuất là việc hạch toán các loại chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra ở bất cứ thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Kế toán giá thành sản xuất có những đặc điểm riêng mà người làm kế toán cần phải đặc biệt lưu ý.

Phương pháp kế toán tính giá thành

Kế toán giá thành sản xuất là gì?

Kế toán giá thành sản xuấtcó mối liên quan chặt chẽ với kế toán chi phí. Do đó ta có thể hiểu về kế toán chí phí và kế toán giá thành sản xuất:

  • Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá.
  • Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau.

Trình tự kế toán giá thành sản xuất bao gồm:

  • Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng
  • Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành sản xuất kinhh doanh phụ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ.
  • Bước 3: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng có liên quan.