Bạn đang làm kế toán tổng hợp cho doanh nghiêp để làm tốt công việc của một người kế toán tổng hợp bạn có thể tham khảo bài viết "Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp" để tự tích lũy cho mình kỹ năng làm chủ công việc nhé:

kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Bạn đã học kế toán tổng hợp bạn cần biết rằng kế toán tổng hợp phải làm những công việc sau để có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp:

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

16. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Đăng ký học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế tại Kế Toán Hà Nội dạy thành thạo nghề xem thêm tại >> Trung tâm đào tạo kế toán thực hành

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào